As far as it takes

Имате ли навършени 18 години?
Трябва да приемете нашите "Условия за ползване" за да продължите!!
ВОДКА
ВОДКА

ВОДКА

Водка Flirt. Живей сега.

ДЖИН
ДЖИН

ДЖИН

Чувствително вълнуващ

УИСКИ
УИСКИ

УИСКИ

Силата на една легенда

MEET
US AT
TFWA
MEET
US

"ВП Брандс Интернешънъл" АД обявява процедура за избор на изпълнител

"ВП Брандс Интернешънъл" АД обявява процедура за избор на изпълнител, по обособени позиции" с публична покана по реда на ПМС 160/2016г., с предмет: 

„Организиране и провеждане на обучения на заети лица във „ВП Брандс Интернешънъл” АД” по проект „Повишаване на уменията на служителите на ВП Брандс Интернешънъл, съобразно актуалните нужди на бизнеса, чрез предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, както и чрез обучение за придобиване на ключови компетентности“, съгласно сключен административен договор за БФП № BG05M9OP001-1.021-0206-C01 по процедура „Обучения за заети лица“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и съфинансирана от Европейски Социален фонд на Европейския съюз.

 

Срок за подаване на оферти - 05.09.2018 г.

 Решение за прекратяване на процедура 

Пълният пакет документи може да намерите тук – Публична покана и приложения

 

www.eufunds.bg

Назад